Online cursus Soundhealing + Set 7 Crystal Singing Bowls + 7 Bags

€1.999,00

In dit pakket krijg je zowel een online cursus  om te leren werken met Soundhealing, en ook hoe je de kracht van klank kan gebruiken voor healing sessies.

+

Set van 7 kristallen klankschalen die corresponderen met de zeven chakra's.
Deze set is speciaal geselecteerd op de zeven tonen en niet op oplopende maten.


+


Deze set bevat ook 7 tassen voor een veilig vervoer. 
Op deze manier kun je de schalen veilig vervoeren.

De set bestaat uit: 
1 klankschaal A-toon 30 cm 
1 klankschaal B-toon 35 cm 
1 klankschaal C-toon 35 cm 
1 klankschaal D-toon 30 cm 
1 klankschaal E-toon 30 cm 
1 klankschaal F-toon 25 cm 
1 klankschaal G-toon 25 cm 
7 aanstrijkstokken 
7 rubberen opzetringen
Extra: 7 rubberen klopper 


De toonladder “C D E F G A B” is verbonden met onze zeven chakra’s.
C: 1e chakra - Basischakra
D: 2e chakra - Sacraal chakra
E: 3e chakra - Solar Plexus Chakra
F: 4e chakra - Hartchakra
G: 5e chakra - Keelchakra
A: 6e chakra - Derde Oog chakra
B: 7e chakra – Kruinchakra
 

432 Hertz (Hz)
Geluid en muziek bestaan uit trillingen. Hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz (Hz). 432 Hz is de natuurlijke “stemtoonhoogte” in het universum. Die toon zit verweven in de natuur, wiskunde, planeetbanen, kortom in het hele universum. Alle klassieke muziek van Bach, Brahms enzovoorts werd van oorsprong gecomponeerd en uitgevoerd met gebruik van de ‘standaard’ A (= A4) op 432Hz. Onze reeks “432 Hz” kristallen klankschalen is op die wijze gestemd. Dit resulteert in de volgende frequenties bij de tonen die wij verkopen *:

C4 = 257 Hz
D4 = 289 Hz
E4 = 324 Hz
F4 = 343 Hz
G4 = 385 Hz
A3 = 216 Hz
B3 = 244 Hz

Niet alleen liggen toonladders die gestemd zijn in 432 Hz prettiger in het gehoor, het zorgt tevens voor een harmonieuze resonantie van je gehele ‘zijn’ met onze planeet en het universum als geheel. Deze natuurlijke resonantie leidt tot een groter welzijn voor zowel lichaam als geest.
*Een afwijking tot 2 Hz meer of minder wordt als normaal beschouwd.
 

Extra informatie
Er zijn zeven toonhoogten die overeenkomen met de zeven hoofdkleuren van de regenboog, due weer gerelateerd worden met de zeven hoofdchakra’s, energiecentra langs de wervelkolom. Elk chakra heeft een eigen resonantiefrequentie. De zuivere tonen van kristallen klankschalen zorgen voor een geluidstrillingsveld dat de energiecentra en de corresponderende organen in het lichaam laat mee-resoneren. De kristallen klankschalen werken direct op de chakra’s en zorgen voor meer evenwicht en een verhoogd bewustzijn en genezing in deze chakra’s.

Klank werd door de eeuwen heen in veel beschavingen toegepast om elk chakra te activeren, beter te laten werken en goed af te stemmen. Omdat elk chakra ook uit energietrillingen bestaat en mee-resoneert met de diverse frequenties zijn er specifieke ‘basis-tonen’, gezangen en verhoudingen tussen toonhoogtes die voor deze doelen gebruikt worden. Een van de meest toegepaste vormen van therapie door middel van klank is het gebruik van specifieke toonhoogtes om elk chakra te activeren of in harmonie te brengen. Het moderne westerse muzieksysteem is in feite gebaseerd op oeroude afgeleiden van klank en toonhoogte, in lijn met wat de oude wijsgeren noemden de ‘universele harmonieën’. Het was algemeen bekend dat verschillende frequenties, toonhoogtes en harmonieën kunnen zorgen voor diverse manieren van genezing, maar ook het tegengestelde daarvan! Al deze inzichten zouden ons tientallen jaren kosten om ze allemaal te begrijpen en te integreren in ons eigen ‘denken’. Dus zullen wij er hier niet te diep op ingaan.

De standaard westerse toonladder bestaat uit 12 noten, met een dertiende die er meestal bij wordt gerekend, als het ‘hogere octaaf’ van de eerste noot. Dus kunnen we spreken van 13 muzieknoten in onze beschrijving van de toonladder. Elke toon heeft een bepaalde geluidstrilling, een frequentie. Gebaseerd op de internationale standaardstemming resoneert de A in het midden van het klavier op een frequentie van 440 Hertz (trillingen per seconde). Dit is dus de frequentie ervan, de toonhoogte. Onze basis-toonladder, gebaseerd op A440, wat de internationaal aanvaarde standaard is van onze toonladder, begint bij de C midden op het klavier van een piano of orgel, en resoneert op 256 Hertz, waardoor een octaaf hoger de hogere C resoneert op exact het dubbele, 512 Hertz. Dit geldt voor elke ‘octaaf-noot’. Dan kunnen we de stappen van deze basistonen van een octaaf opdelen in halve tonen, van de middelste C tot de hogere C. Deze halve stappen zijn achtereenvolgens C, C#/Db, D, D#/Eb, E, F, F#/Gb, G, G#/Ab, A, A#/Bb, B, C. In de bladmuziek verschijnen deze dus met halve verhogingen (#): van C naar Cis, of juiste halve verlagingen (b): van B naar Bes. Je ziet dat er geen halve tonen zijn tussen de tonen E en F en tussen de B en C. Dit is en eenvoudige weergave van hoe deze verhogingen of verlagingen werken en hoe ze zijn vastgelegd in ons muziekstelsel. Er zijn mensen in de wereld van de klankschalen die de verlaagde of verhoogde tonen als verschillend beschrijven, maar ze hebben ongelijk. Het zijn precies dezelfde tonen, reden waarom we in bovenstaand lijstje steeds een schuine streep hebben gezet tussen deze gelijke tonen. Dus, in totaal hebben we 12 mogelijkheden in toonhoogte, alhoewel we dus vaak die 13e ‘hoge C’ er nog bij rekenen om het octaaf af te maken. Praktisch gezien kan jouw klankschaal in een hoger of lager octaaf dan het middelste klinken, hoewel er wel dezelfde toonladder voor wordt gebruikt. Dat hangt onder meer af van de grootte en de dikte van een schaal.


Kristallen klankschalen zijn gemaakt van vrijwel 100 procent zuiver kwartskristal, een in de natuur vrij voorkomend element. Dit wordt verhit tot wel 2.200 graden Celsius en in een vorm gegoten. Omdat ons lichaam ook een kristallijne structuur heeft biedt het gebruik van kristallen klankschalen ons de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker te reageren op geluid als therapievorm. Dat is de reden waarom kristallen een essentieel onderdeel vormen in menige holistische healing praktijk.


--------------------------------------------------------------------------

Set of 7 crystal singing bowls corresponding to the seven chakras.
This set is specially selected for the seven tones and not for ascending sizes.
It is recommended to order our special bags (art. 1780 and 1780/1) for crystal singing bowls along with it.
This way you can transport the bowls safely.

The set consists of:
1 singing bowl A-tone 30 cm 
1 singing bowl B-tone 30 cms 
1 singing bowl C-tone 30 cm 
1 singing bowl D-tone 25 cm 
1 singing bowl E-tone 30 cm 
1 singing bowl F-tone 25 cm 
1 singing bowl G-tone 25 cm 
7 bows 
7 rubber rings
Additional: 7 rubber beating stickThe scale "C D E F G A B" is connected to our seven chakras.
C: 1st chakra - Base chakra
D: 2nd chakra - Sacral chakra
E: 3rd chakra - Solar Plexus Chakra
F: 4th chakra - Heart Chakra
G: 5th chakra - Throat Chakra
A: 6th chakra - Third Eye Chakra
B: 7th chakra - Crown chakra


432 Hertz (Hz)
Sound and music are made up of vibrations. The higher the number of vibrations per second, the higher the tone. The unit for this is the Hertz (Hz). 432 Hz is the natural "pitch of voice" in the universe. That tone is woven into nature, mathematics, planetary orbits, in short, the entire universe. All classical music from Bach, Brahms and so on was originally composed and performed using the "standard" A (= A4) at 432Hz. Our series of "432 Hz" crystal singing bowls is tuned in this manner. This results in the following frequencies at the tones we sell *:

C4 = 257 Hz
D4 = 289 Hz
E4 = 324 Hz
F4 = 343 Hz
G4 = 385 Hz
A3 = 216 Hz
B3 = 244 Hz

Not only are scales tuned in 432 Hz more pleasing to the ear, it also creates a harmonious resonance of your entire "being" with our planet and the universe as a whole. This natural resonance leads to greater well-being for both body and mind.
*A deviation of up to 2 Hz more or less is considered normal.Additional information
There are seven pitches that correspond to the seven main colors of the rainbow, due in turn being related to the seven main chakras, energy centers along the spine. Each chakra has its own resonant frequency. The pure tones of crystal singing bowls create a sound vibration field that resonates with the energy centers and corresponding organs in the body. The crystal singing bowls work directly on the chakras, creating more balance and increased awareness and healing in these chakras.

Sound has been used throughout the ages in many civilizations to activate each chakra, make it work better and tune it properly. Because each chakra is also made up of energy vibrations and resonates with the various frequencies, there are specific "basic tones," chants and relationships between pitches that are used for these purposes. One of the most widely used forms of therapy through sound is the use of specific pitches to activate or harmonize each chakra. The modern Western music system is actually based on ancient derivatives of sound and pitch, in line with what the ancient sages called the "universal harmonies. It was common knowledge that different frequencies, pitches and harmonies could provide various modes of healing, as well as the opposite! All these insights would take us decades to understand and integrate them all into our own "thinking. So we will not go too deeply into them here.