Birth Card Year Reading

€111,00

Taal/Language

Nederlands:
WAT STAAT ER VOOR JOU IN DE KAARTEN?


Als je weet welke kaarten je hebt gekregen, is het veel gemakkelijker om keuzes te maken in je leven. Geloof mij, dit is beter dan een jaarhoroscoop!

Wat houdt dit 'praktisch' in? 

Een tiental pagina's met jouw year reading + zoom call met bijhorende uitleg.
De reading krijg je in het Engels doorgestuurd. Hoe komt dit? Omdat ik de cursus heb gekregen in het engels en al mijn boeken in het engels zijn over de birth card year reading :) De bijhorende zoom call kan natuurlijk wel in het Nederlands. ONTDEK WAT ER DIT JAAR VOOR JOU IN DE KAARTEN LIGT


Elk jaar doorloop je een thema. Ooit dit opgemerkt? Je hebt ook invloeden en mensen die blessings voor je zijn. Je hebt een bepaald karma dat moet worden uitgespeeld en je hebt maanden waarin het karma in uw voordeel is. Er zijn perioden die ideaal zijn voor zaken, perioden die aangeven dat er liefde in het verschiet ligt en perioden waarin strijd in het verschiet kan liggen.

KRIJG DE OVERHAND MET EEN YEAR READING
*verjaardag tot verjaardag
* of je kan kiezen vanaf welke datum je een reading wilt voor 365 dagen ver te kunnen kijkenPROBEER JE ZWANGER TE WORDEN?
Als je probeert zwanger te worden of een baby plant, conceptie of geboorte (of beide) kunnen de kaarten je enig inzicht geven in wanneer het waarschijnlijk zal gebeuren.

DUS WAT ZIT ER VOOR JOU IN DE KAARTEN?
Het is veel gemakkelijker om er helemaal voor te gaan als je weet waar je mee speelt!

JE RELATIES BETER BEGRIJPEN

Ik weet zeker dat je je hebt afgevraagd waarom je relaties zijn zoals ze zijn.

Relaties zijn lastig, maar ze dienen een heel belangrijk doel voor onze evolutie - GROEI! De vraag is; Is het karmisch? Is het je zielsverwant? Is het een karma band? Is het voorbestemd?


Ontdek het VANDAAG en vermijd het maken van slechte relatie fouten;

ONTVANG JOUW RELATIE LEZING VANDAAG

The Birth Card Year Reading voor een heel jaar is maar €111 

It is so worth the price! Ik ken astrologen die deze jaar reading opsplitsen in een heel jaar en dan maandelijks een reading geven voor deze prijs. Dit voelde voor mij (persoonlijk) niet juist toen ik dit hoorde. Ik besefte wel daardoor dat mijn prijs voor deze year reading heel laag is en dat blijft zo. Ik heb al talloze readings gedaan en iedereen noemt het 'MAGIC'!

Onlangs zei een klant: "Ik was voordat ik deze year reading had gedaan zo angstig over wat er komen zou", en na de year reading denk ik "dada to all of my worries" 

Wil jij dit ook?

Boek dan nu jouw Year Reading. I PROMISE it's worth it!! 

-----------------------------------------------------------------------------

English:
WHAT'S IN THE CARDS FOR YOU?


When you know what cards you have been given, it is much easier to make choices in your life. Trust me, this is better than an annual horoscope!

What does this ‘practical’ 

About ten pages of your year reading + zoom call with accompanying explanations.
The reading will be sent to you in English + The Zoom call can be in english too if you want that. 

 

DISCOVER WHAT IS IN THE CARDS FOR YOU THIS YEAR


Every year you go through a theme. Ever noticed this? You also have influences and people who are blessings to you. You have some karma that needs to be played out and you have months when the karma is in your favour. There are periods that are ideal for business, periods that indicate love is in the offing and periods when struggles may be in the offing.

GET THE OVERHAND WITH A YEAR
*Birthday to birthday
*or you can choose which date you want a reading from for 365 days far to see

ARE YOU TRYING TO GET PREGNANT?
If you are trying to get pregnant or planning a baby, conception or birth (or both) the cards can give you some insight into when it is likely to happen.

SO WHAT'S IN THE CARDS FOR YOU?
It's much easier to go all in when you know what you're playing with!

UNDERSTANDING YOUR RELATIONSHIPS BETTER

I'm sure you've wondered why your relationships are the way they are.

Relationships are tricky, but they serve a very important purpose for our evolution - GROWTH! The question is; Is it karmic? Is it your soul mate? Is it predestined?


Find out TODAY and avoid making bad relationship mistakes;

GET YOUR RELATIONSHIP READING TODAY

It is so worth the price! I know astrologers who split this year reading into a whole year and then give monthly readings for this price. This didn't feel right to me (personally) when I heard this. This did make me realise that my price for this year reading is very low and it remains so. I have already done countless readings and everyone calls it ‘MAGIC’!

Recently a client said, ‘I was so anxious before doing this year reading about what was to come’, and after the year reading I think ‘dada to all of my worries’

 

Do you want this too?

Then book your Year Reading now. I PROMISE it's worth it!!